RECEPTA ONLINE! BEZ WIZYTY U LEKARZA!

Wypełniając Formularz zamówienia recepty pacjenci mają możliwość zamówienia recepty na lek stosowany na stałe przez internet.

Zasady korzystania

 • Z usługi mogą skorzystać osoby, które są pacjentami Centrum Medycznego Medica Sp. z o.o.
 • Pacjent, może skorzystać z usługi jeśli leczy się u lekarza POZ CM Medica lub jest pod stałą opieką lekarza specjalisty CM Medica.
 • Zamawiany lek musi być przyjmowany na stałe przez pacjenta, co wynika z dokumentacji medycznej.
 • Pacjent może zamówić receptę na lek refundowany, jeżeli widnieje jako osoba ubezpieczona w systemie eWuś.

Odbiór recepty

 • Odbiór recepty następuje siódmego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.
 • Receptę można odebrać: w Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. przy ul. Chemików 7 w gabinecie nr  67, osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub przez osobę upoważnioną do odbioru recepty na podstawie dokumentu: Upoważnienie do odbioru recept

Regulamin Pobierz w formacie pdf: Regulamin Korzystania z usługi Recepta online na stronie www CM Medica

Pytania Jeżeli masz pytanie zadzwoń: 24 364 70 00.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe:
Dane adresowe:
Informacje o recepcie:

* Bez uzupełnienia tego pola, CM Medica nie będzie mogło zrealizować zamówienia

Administratorem podanych danych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock(dalej: „CM Medica”). W CM Medica powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: daneosobowe@cmmedica.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia recepty. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

 1. Administratorem podanych danych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „CM Medica”). W CM Medica powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: daneosobowe@cmmedica.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez CM Medica w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. realizacji zamówienia recepty w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
  2. weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed realizacją zamówienia recepty w ramach kontynuacji udzielania świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 jest niezbędne dla realizacji przez CM Medica umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego i dochodzenia związanych z nią roszczeń, a także dla realizacji interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy związanych z zapewnieniem Pani/Panu dostępu do abonamentu medycznego.
 4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
  1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 - przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia recepty w ramach świadczeń zdrowotnych objętych umową abonamentu medycznego.