RECEPTA ONLINE! BEZ WIZYTY U LEKARZA!

Wypełniając Formularz zamówienia recepty pacjenci mają możliwość zamówienia recepty na lek stosowany na stałe przez internet.

Zasady korzystania

 • Z usługi mogą skorzystać osoby, które są pacjentami Centrum Medycznego Medica Sp. z o.o.
 • Pacjent, może skorzystać z usługi jeśli leczy się u lekarza POZ CM Medica lub jest pod stałą opieką lekarza specjalisty CM Medica.
 • Zamawiany lek musi być przyjmowany na stałe przez pacjenta, co wynika z dokumentacji medycznej.
 • Pacjent może zamówić receptę na lek refundowany, jeżeli widnieje jako osoba ubezpieczona w systemie eWuś.

Odbiór recepty

 • Odbiór recepty następuje siódmego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.
 • Receptę można odebrać: w Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. przy ul. Chemików 7 w gabinecie nr  67, osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub przez osobę upoważnioną do odbioru recepty na podstawie dokumentu: Upoważnienie do odbioru recept

Regulamin Pobierz w formacie pdf: Regulamin Korzystania z usługi Recepta online na stronie www CM Medica

Pytania Jeżeli masz pytanie zadzwoń: 24 365 09 20.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe:
Dane adresowe:
Informacje o recepcie:

* Bez uzupełnienia tego pola, CM Medica nie będzie mogło zrealizować zamówienia

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „(CM Medica”). Kontakt z Administratorem jest możliwy elektronicznie na adres e-mail: kontakt@cmmedica.pl lub listownie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator danych osobowych]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „(CM Medica”). Kontakt z Administratorem jest możliwy elektronicznie na adres e-mail: kontakt@cmmedica.pl lub listownie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]
W sprawach ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt jest możliwy elektronicznie na adres e-mail: daneosobowe@cmmedica.pl lub listownie na adres: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

[Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. objęcia świadczeniami medycyny pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w związku z art. 229 Kodeksu pracy;
 2. realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz weryfikacji tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, rozpatrywania reklamacji  i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest rozliczenie udzielonego świadczenia, obsługa reklamacji oraz dochodzenie i obrona swoich praw;
 4. prowadzenia dokumentacji rachunkowej i wypełnieniem obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o rachunkowości;
 5. zapewnienia właściwych standardów i bezpieczeństwa świadczonej opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. i RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest dbałość o wzrost jakości opieki zdrowotnej.

Podanie danych, przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt  3, 5 jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji świadczenia zdrowotnego. Niepodanie danych (innych niż numer telefonu lub adres e-mail) będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczenia zdrowotnego. Dane w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail przetwarzamy w celu poinformowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu. W przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2, 4 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wskazanych przepisów prawa. 

[Okresy przechowywania danych]
Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach, o którym mowa w pkt. 3 – do końca okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Kodeksie cywilnym;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 5 – przez okres niezbędny do prowadzenia działań mających na celu zapewnienie właściwych standardów i bezpieczeństwa świadczonej opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości usług. 

[Odbiorcy danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom leczniczym, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora (np. dostawcom usług IT), przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem oraz zgodnie z jego poleceniami. Dane mogą być również przekazywane do rejestrów publicznych w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa.

[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w stosownych przypadkach), przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. 
W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.