Dla firm, które chcą zapewnić kompleksową opiekę medyczną swoim pracownikom przygotowaliśmy specjalną ofertę badań medycyny pracy. Rozwiązanie to pozwala pracodawcom wypełnić obowiązek określony przez Kodeks Pracy oraz Ustawę o służbie medycyny pracy.

Pakiet usług związanych z opieką medyczną nad pracującymi może obejmować:

 • podstawowe, obowiązkowe badania wstępne, okresowe i kontrolne, wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy (Pakiet I),
 • leczenie i diagnostykę w zakresie podstawowym i specjalistycznym, wykraczające poza medycynę pracy (Pakiet II).

Na życzenie klientów możemy rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe:

 • szczepienia ochronne wykonywane w miejscu pracy,
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • zabezpieczenia medyczne imprez sportowych, koncertów, spotkań towarzyskich.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 502 193 121, bogdan.hejcelman@cmmedica.pl.

 

Badania profilaktyczne z zakresu Medycyny Pracy

 

Nasza oferta obejmuje sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Wykonujemy pełen zakres badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym:

 • badania wstępne okresowe i kontrolne przewidziane w Kodeksie Pracy,
 • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
 • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki,
 • czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 • szczepienia ochronne, niezbędne w związku z wykonywaną pracą,
 • badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania i konsultacje realizujemy na podstawie umów zawieranych z pracodawcami.
Podstawowe akty prawne regulujące profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami:

 • Kodeks Pracy (Dział X)
 • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (DZ.U. z 2018 r. poz. 11.55 z późn. zm.)
 • Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151 z dnia 5 grudnia 2008 r.)
 • Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 2018 r . poz. 917 z późn.zm.)

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, CM Medica nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, CM Medica nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „(CM Medica”). Kontakt z Administratorem jest możliwy elektronicznie na adres e-mail: kontakt@cmmedica.pl lub listownie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator danych osobowych]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „(CM Medica”). Kontakt z Administratorem jest możliwy elektronicznie na adres e-mail: kontakt@cmmedica.pl lub listownie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]
W sprawach ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt jest możliwy elektronicznie na adres e-mail: daneosobowe@cmmedica.pl lub listownie na adres: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

[Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. objęcia świadczeniami medycyny pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w związku z art. 229 Kodeksu pracy;
 2. realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz weryfikacji tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, rozpatrywania reklamacji  i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest rozliczenie udzielonego świadczenia, obsługa reklamacji oraz dochodzenie i obrona swoich praw;
 4. prowadzenia dokumentacji rachunkowej i wypełnieniem obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o rachunkowości;
 5. zapewnienia właściwych standardów i bezpieczeństwa świadczonej opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. i RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest dbałość o wzrost jakości opieki zdrowotnej.

Podanie danych, przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt  3, 5 jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji świadczenia zdrowotnego. Niepodanie danych (innych niż numer telefonu lub adres e-mail) będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczenia zdrowotnego. Dane w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail przetwarzamy w celu poinformowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu. W przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2, 4 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wskazanych przepisów prawa. 

[Okresy przechowywania danych]
Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach, o którym mowa w pkt. 3 – do końca okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Kodeksie cywilnym;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 5 – przez okres niezbędny do prowadzenia działań mających na celu zapewnienie właściwych standardów i bezpieczeństwa świadczonej opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości usług. 

[Odbiorcy danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom leczniczym, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora (np. dostawcom usług IT), przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem oraz zgodnie z jego poleceniami. Dane mogą być również przekazywane do rejestrów publicznych w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa.

[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w stosownych przypadkach), przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. 
W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.