Dla firm, które chcą zapewnić kompleksową opiekę medyczną swoim pracownikom przygotowaliśmy specjalną ofertę badań medycyny pracy. Rozwiązanie to pozwala pracodawcom wypełnić obowiązek określony przez Kodeks Pracy oraz Ustawę o służbie medycyny pracy.

Pakiet usług związanych z opieką medyczną nad pracującymi może obejmować:

 • podstawowe, obowiązkowe badania wstępne, okresowe i kontrolne, wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy (Pakiet I),
 • leczenie i diagnostykę w zakresie podstawowym i specjalistycznym, wykraczające poza medycynę pracy (Pakiet II).

Na życzenie klientów możemy rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe:

 • szczepienia ochronne wykonywane w miejscu pracy,
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • zabezpieczenia medyczne imprez sportowych, koncertów, spotkań towarzyskich.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 502 193 121, bogdan.hejcelman@cmmedica.pl.

 

Badania profilaktyczne z zakresu Medycyny Pracy

 

Nasza oferta obejmuje sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Wykonujemy pełen zakres badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym:

 • badania wstępne okresowe i kontrolne przewidziane w Kodeksie Pracy,
 • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
 • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki,
 • czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 • szczepienia ochronne, niezbędne w związku z wykonywaną pracą,
 • badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania i konsultacje realizujemy na podstawie umów zawieranych z pracodawcami.
Podstawowe akty prawne regulujące profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami:

 • Kodeks Pracy (Dział X)
 • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (DZ.U. z 2018 r. poz. 11.55 z późn. zm.)
 • Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151 z dnia 5 grudnia 2008 r.)
 • Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 2018 r . poz. 917 z późn.zm.)

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, CM Medica nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, CM Medica nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock(dalej: CM Medica”). W CM Medica powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: daneosobowe@cmmedica.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty CM Medica. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby CM Medica mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail daneosobowe@cmmedica.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@cmmedica.pl lub pisemnie na adres: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty CM Medica – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.